Štatút Rady pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska

Ustanovenie rady a jej povaha

1. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zriaďuje Radu pre misie (ďalej len „rada“) na skúmanie a riešenie otázok súvisiacich s misiami ad gentes v zmysle Štatútu KBS, čl. 32.
2
Vo svojej činnosti sa rada riadi:
a) učením Druhého vatikánskeho koncilu hlavne smernicami Dekrétu Ad gentes a Kódexom kánonického práva
b) učením pápežov najmä smernicami encykliky bl. Jána Pavla II. Redemptoris misio (RM)
c) špeciálnymi normami vydanými k tejto oblasti cez Kongregáciu pre evanjelizáciu národov najmä inštrukcie Cooperatio Missionalis (CM)
d) vlastným štatútom schváleným predsedom rady
e) usmerneniami
Konferencie biskupov Slovenska

Ciele a úlohy rady

3. Hlavným cieľom tejto rady je prebúdzať a rozvíjať misijné povedomie a horlivosť medzi všetkými slovenskými katolíkmi, lebo „Cirkev je zo svojej prirodzenosti misionárska“ (RM 62).
4. Rada podporuje všetky vznikajúce iniciatívy ohľadom misií a koordinuje ich pre dobro všeobecnej a miestnej Cirkvi (RM 49, 63,64).
5. Napomáha a organizuje stretnutie Národnej misijnej rady (CM 12).
6. Svojou činnosťou rada nepreberá úlohy, ktoré spočívajú na miestnych Cirkvách, inštitútoch alebo združeniach v prospech misií, ale ich podporuje a napomáha harmonickú a integrujúcu spoluprácu medzi nimi, zohľadňujúc ich špecifický charakter a charizmy (RM 76).
7. Rada ďalej:
a) povzbudzuje a napomáha vhodné iniciatívy na podporu misijnej formácie kňazov (RM 67,68), 
b) rozvíja misionárske povedomie miestnych cirkví, aby veriaci boli osobne zapojení do spolupráce na misijných aktivitách ad gentes a uvedomovali si, že na základe krstu sú všetci kresťania spoluzodpovední za misijnú činnosť (RM 77, 83),
c) podporuje modlitby za misie, misionárov a misijné povolania osobitne pozýva k tomu chorých a hnutia (RM 77,78),
d) podporuje misijnú formáciu a starosť o povolania osobitne v rodinách, farnostiach, spolkoch a školách (RM 79,80,83),
e) koordinuje výjazdy diecéznych kňazov do misií,
f) podľa možností podporuje činnosť a prácu diecéznych misionárov
g) pomáha ich adaptácii po návrate do vlasti,
h) podporuje Pápežské misijné diela (PMD) v každej diecéze pri rešpektovaní ich  Stanov, aby PMD sa stali privilegovaným nástrojom misionárskej animácie a spolupráce v každej diecéze (RM 76,84, CM 3,6,9),
i) dohliada, aby zbierky pre katolícke misie organizované Pápežským misijným dielom vo všetkých diecézach, farnostiach a inštitútoch na Misijnú nedeľu alebo pri iných príležitostiach boli celé, pravidelne a čo najskôr odovzdané na národné riaditeľstvo PMD a neboli použité na iný účel (CM 8),
j) dohliada na distribúciu týchto prostriedkov a garantuje naplnenie ich účelu.

Štruktúra a organizácia rady

8. Rada vykonáva svoju činnosť pod vedením predsedu, ktorého zvolilo plenárne zasadnutie KBS spomedzi biskupov (Štatút KBS, čl. 32, § 2).
9. Sídlo rady je viazané na sídlo jej predsedu.
10. Radu tvoria: predseda rady, tajomníci rady a členovia rady.
11. Členov rady na návrh diecéznych biskupov vymenúva jej predseda spomedzi veriacich, tak klerikov ako aj laikov, ktorí sa vyznačujú náležitou učenosťou, rozumnosťou a bezúhonnosťou (Štatút KBS, čl. 32, § 3).
12
. Členom rady je spravidla kňaz z každej diecézy alebo eparchie určený miestnym biskupom na účinné napomáhanie podujatí v prospech misií najmä Pápežských misijných diel (KKP, kan. 791, §2). Je vhodné, ak biskupský poverenec pre misie a diecézny riaditeľ PMD je jedna a tá istá osoba a ak táto osoba je členom diecéznej kňazskej alebo pastoračnej rady (CM 9).
13. Členstvo v rade vzniká na základe menovacieho dekrétu predsedu rady. Členstvo v rade zaniká:
a) zrieknutím sa,
b) odvolaním predsedom rady so súhlasom alebo na návrh diecézneho biskupa,
c) vypršaním doby platnosti dekrétu,
14. Tajomníkov rady menuje predseda rady. Je vhodné, ak tajomníkom rady je národný riaditeľ PMD (CM 13, 4).
15. Rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dva razy do roka. Po dohode, ak je to vhodné, je možné dať na jeden deň stretnutie rady a stretnutie diecéznych riaditeľov s národným riaditeľom PMD.
16. Predseda vedie zasadania rady, schvaľuje jej závery a predkladá ich plénu KBS. Zároveň predkladá rade požiadavky KBS.
17. Tajomník rady je výkonným orgánom. Prijíma úlohy od predsedu rady a v prípade potreby ho zastupuje. V mene predsedu rady zvoláva zasadnutia najmenej dva týždne vopred. Spolu s predsedom rady zostavuje program rady a zasiela ho členom aspoň 7 dní pred zasadnutím poštou alebo e-mailom. Pripravuje materiály pre zasadnutie rady. V prípade neprítomnosti predsedu rady vedie jej zasadnutie. Vypracováva zápisnicu zo zasadnutia a po schválení predsedom rady ju doručuje jednotlivým členom. Vedie prezenciu zasadnutia. Eviduje členov a zmeny členov rady a vedie agendu rady. Pripravuje podklady pre predsedu rady na plenárne zasadania KBS. Spolupracuje na príprave plánu a rozpočtu rady na nasledujúci rok. Koordinuje medializáciu a propagáciu misijnej činnosti na webovej stránke KBS.
18. Úlohou členov rady je zúčastňovať sa na zasadnutiach rady, pripravovať podklady z diecézy na zasadnutia rady, informovať o zasadnutí rady a prijatých úlohách diecézneho biskupa, kňazov a laikov zodpovedných za misijnú činnosť v diecéze a povzbudzovať, aby sa napĺňali. Každý člen rady môže navrhnúť témy na zasadnutie rady písomne do 14 dní pred stanoveným termínom zasadnutia.
19. Ak sa niektorý člen rady nemôže zúčastniť zasadnutia, má sa ospravedlniť predsedovi alebo tajomníkovi rady.
20. Na zasadnutiach rady sa môžu zúčastniť aj hostia – odborní poradcovia. Na návrh tajomníka alebo pléna rady ich pozýva predseda rady. Hostia nemajú hlasovacie právo.
21
. Hlasovacie právo majú iba riadne menovaní členovia rady.
22. Rada môže uskutočňovať rozhodnutia, ale iba vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady s právom hlasovania. Najbežnejšou formou prijatia rozhodnutí je dohoda členov rady. Ak je to potrebné, rada prijíma rozhodnutia aj hlasovaním.
23. Každý člen rady má pri hlasovaní jeden hlas. Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné. O tom aké bude, rozhodne predseda rady po vypočutí mienky členov.
24. Rozhodnutia sú prijaté dvojtretinovým počtom hlasov prítomných členov. Predseda má právo veta a rozhodnutia rady sú právoplatné až po podpísaní predsedom rady.
25. Rada každoročne vypracúva správu o svojej činnosti a predkladá ju KBS.
26. Štatút rady a jeho zmeny schvaľuje predseda rady. Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania predsedom rady.